Zasady i harmonogram rekrutacji

UWAGA!

Rekrutacja do klas pierwszych dla kandydatów 2021/2022 przeprowadzana jest:

1) po zapoznaniu się z zasadami i harmonogramem rekrutacji,   

2) umówieniu rozmowy kwalifikacyjnej w sekretariacie szkoły poprzez kontakt telefoniczny: (33) 8152596; 797186130 lub e mail: sekretariat@cor.info.pl

Zasady i harmonogram rekrutacji kandydatów 2021/2022

do LO COR w Bielsku-Białej

Rekrutacja do klas 1 dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych

Pierwszy nabór (do 30 czerwca 2021 r.):

  1. Uczniowie przyjmowani są do LO COR na podstawie:

1. Wyników klasyfikacji śródrocznej w klasie VIII szkoły podstawowej,

2. Rozmowy kwalifikacyjnej.

  1. Terminy:

1. Składanie podania o przyjęcie do liceum wraz z dokumentami:

a) karta danych ucznia,

b) potwierdzone zestawienie ocen uzyskanych w klasyfikacji śródrocznej kl. VIII,

d) odbycie rozmowy kwalifikacyjnej (po wcześniejszym umówieniu terminu).

2. Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów -  9 lipca 2021 r.

3. Podpisanie umowy o kształcenie - od 9 do 15 lipca 2021 r.

  1. Kryteria:

1. Uczeń może uzyskać minimum 60 punktów, na które składają się: 

a) wyniki klasyfikacji śródrocznej w kl. VIII,

b) za rozmowę kwalifikacyjną.

2. Na punkty za świadectwo z klasy VIII składają się:

a) punkty za oceny z 3 przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski – odpowiednio:  

20 punktów za ocenę celującą

18 punktów za ocenę bardzo dobrą

13 punktów za ocenę dobrą

8 punktów za ocenę dostateczną

2 punkt za ocenę dopuszczającą

Drugi nabór (1 lipca do 13 sierpnia 2021 r.)

  1. Uczniowie przyjmowani są do LO COR na podstawie:

1. Wyników klasyfikacji rocznej w klasie VIII szkoły podstawowej,

2. Wyników egzaminu ośmioklasisty,

3. Rozmowy kwalifikacyjnej.

      II. Terminy:

1. Składanie podania o przyjęcie do liceum wraz z dokumentami:

a) karta danych ucznia,

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),

c) zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty (oryginał),

d) oraz: odbycie rozmowy kwalifikacyjnej (po wcześniejszym umówieniu terminu).

3. Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów – 16 sierpnia 2021 r.

4. Podpisanie umowy o kształcenie – od 16 sierpnia do 18 sierpnia 2021 r.

  1. Kryteria:

1. Uczeń może uzyskać minimum 70 punktów, na które składają się:

a) za świadectwo,

b) za egzamin ośmioklasisty,

c) za rozmowę kwalifikacyjną.

2. Na punkty za świadectwo składają się:

a) punkty za oceny z 3 przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski – odpowiednio:

20 punktów za ocenę celującą

18 punktów za ocenę bardzo dobrą

13 punktów za ocenę dobrą

8 punktów za ocenę dostateczną

2 punkt za ocenę dopuszczającą

3. Na punkty za egzamin ośmioklasisty składają się:

a) wynik z języka polskiego - % uzyskanych pkt x 0,2

b) wynik z matematyki - % uzyskanych pkt x 0,2

c) wynik z języka obcego nowożytnego - % uzyskanych pkt x 0,2

Postanowienia końcowe

1. Do każdego oddziału przyjmuje się maksymalnie 24 uczniów.

2. Szkoła przyjmuje kandydatów, którzy uzyskali w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 70 punktów.

AK., 1.04.2020