Matura

Matura – ważne linki:

Powyżej znajdują się pliki do pobrania.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:    

 1. W części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu:
  a. język polski
  b. wybrany przez ucznia język nowożytny (ten sam, który na egzaminie obowiązkowym pisemnym)

 2. W części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
  a. język polski
  b. matematyka
  c. język obcy nowożytny

 3. W części pisemnej – minimum jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (uczeń może wybrać maksymalnie 6 przedmiotów):

 • biologia, chemia, fizyka, geografia

 • historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język polski, filozofia, język łaciński i kultura antyczna

 • język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język włoski

 • matematyka, informatyka

 1. Uczniowie składają deklaracje wstępną do 30 września br., deklarację ostateczną do 7 lutego roku, w którym przystępują do egzaminu (do tego dnia można wprowadzić zmiany w deklaracji).

 2. Po terminie złożenia ostatecznej deklaracji nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej we wskazanym terminie, deklaracja wstępna staje się ostateczną.

 3. Uczniowie posiadający orzeczenia lub opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej składają do dyrektora wniosek o dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do 30 września br.

 4. Termin dodatkowy – w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu we wskazanym terminie, dyrektor OKE w Jaworznie, na udokumentowany wniosek rodziców lub absolwenta, może wyrazić zgodę na przystąpienie do egzaminu w dniach od 4 do 20 czerwca 2018 r.

 5. Wniosek rodzice lub absolwent składają do dyrektora szkoły w nie później niż w dniu egzaminu. Dyrektor przekazuje wniosek z załączonymi dokumentami do dyrektora OKE. Dyrektor OKE ma 2 dni na rozstrzygnięcie, które jest ostateczne.

 6. Termin poprawkowy – do egzaminu może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego  pod warunkiem, ze przystąpił do wszystkich egzaminów  i żaden z jedno egzaminów nie został unieważniony.

 7. Absolwent ten w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników składa dyrektorowi oświadczenie i woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

 8. Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia musza w trakcie egzaminu przyjmować leki, spożyć posiłek, pić lub wychodzić do toalety, zgłaszają ten fakt wcześniej dyrektorowi szkoły (najpóźniej w dniu egzaminu) oraz potwierdzają to stosownym zaświadczeniem lekarskim.

MJ., 13.03.2017