Regulamin rekrutacji - ogólne informacje

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru i kandydat poddaje się jej warunkom i wynikom.

Warunki przyjęcia kandydata do klasy pierwszej liceum

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów:

  • uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego
  • uzyskanych za oceny: z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz historii (do kl. 1a) lub geografii (do kl. 1b)  na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia

2. Uczniowie są przyjmowanie do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpanego limitu miejsc.

Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia ucznia

1. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukończenia gimnazjum przyjmuje się następującą wartość ocen:

celujacy - 18 pkt.

bardzo dobry - 17 pkt.

dobry - 14 pkt.

dostateczny - 8 pkt.

dopuszczający - 2 pkt.

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

3. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (szczegóły w regulaminie poniżej), jednak nie więcej niż 18 w sumie.

4. Punkty uzyskane za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie  wolontariatu – 3 pkt.

5. Za egzamin gimnazjalny można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

6. Przeliczanie na punkty egzaminu gimnazjalnego – 0,2 punktu na każdy uzyskany procent:

język polski                                                               max. 20 pkt.

historia i WOS                                                          max. 20 pkt.

matematyka                                                              max. 20 pkt.

przedmioty przyrodnicze                                           max. 20 pkt.

język obcy nowożytny                                               max. 20 pkt.

na poziomie podstawowym

9. Laureaci olimpiad przedmiotowych |(ogłaszanych przez MEN), laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów podanych powyżej.

10. W przypadku absolwentów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny zamieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum (szczegóły w regulaminie poniżej).

11. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

12. Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają:

wielodzietność rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria powyższe mają jednakową wartość.

W następnej kolejności pierwszeństwo mają:

kandydaci z wyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych

kandydaci z wyższym wynikiem z zachowania

13. O kolejności miejsca zajętego przez kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów.

14. Do każdego oddziału przyjmuje się maksymalnie 24 uczniów.

Opłaty:

czesne wynosi 200 zł miesięcznie - wnoszone do 10 dnia każdego miesiąca

opłata wpisowa 200 zł – wnoszona do 7 dni po podpisaniu umowy

Obniżenie czesnego na kolejny semestr dla uczniów:

  •  za średnią ocen równą lub wyższą 4,75 i zachowanie bardzo dobre lub wzorowe oraz frekwencję powyżej 70% - ulga 50%
  • za osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim lub w konkursach przedmiotowych - ulga 30 %
  • spełniających łącznie powyższe wymogi - ulga 100%

AK., 21.04.2017