RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Liceum Ogólnokształcące COR, ul. Jana III Sobieskiego 118, 43-300 Bielsko-Biała

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące COR, ul. Jana III Sobieskiego 118, 43-300 Bielsko-Biała, którego organem prowadzącym jest Fundacja SECIM, ul. Traugutta 13, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Iwona Jeżewska, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@cor.info.pl   oraz   poczty   tradycyjnej   kierując   korespondencję   na   adres   Administratora   danych   z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w trakcie procesu rekrutacji w celu przyjęcia do szkoły i realizacji obowiązku szkolnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO– „zgoda”),
  2. w celu zawarcia i realizacji umowy o kształcenie, w związku z rekrutacją do szkoły, w ramach której przekazywane są dane (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „umowa”),
  3. w celach oświatowych i realizacji nauczania, w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, na  podstawie przepisów  prawa, w  tym.  in.  ustawa  z  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 RODO – „przepis prawa”)
  4. w celu realizacji statutowych zadań szkoły na podstawie przepisów prawa i zawieranych umów jak również na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi księgowemu, prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji publicznej, sądom, organowi prowadzącemu) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
 5. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń Administratora danych. Dane będą przechowywane w szczególności przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisami wykonawczymi do ustawy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres jej obowiązywania, czyli do czasu jej odwołania. Dane osobowe kandydatów, którzy zrezygnowali z ubiegania się o przyjęcie na danych rok szkolny, są przechowywane przez okres roku – do końca trwania roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia,  a następnie są trwale niszczone.
 6. Przysługuje Państwu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz dla zawarcia umowy jest obowiązkowe,  ich  niepodanie  skutkuje  brakiem   możliwości   zawarcia   umowy   i   świadczenia   usług.   W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

IMA, 1.04.2020