RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
Liceum Ogólnokształcące COR, ul. Jana III Sobieskiego 118, 43-300 Bielsko-Biała

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące COR, ul. Jana III Sobieskiego 118, 43-300 Bielsko-Biała, którego organem prowadzącym jest Fundacja SECiM, ul. Traugutta 13, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Iwona Jeżewska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@cor.info.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły na podstawie przepisów prawa i zawieranych umów jak również na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
 5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisami wykonawczymi do ustawy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres jej obowiązywania, czyli do czasu jej odwołania.
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już wszystkich danych osobowych do celów przetwarzania, ale część z nich jest potrzebna  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO.
 2. Podanie danych w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz dla zawarcia umowy jest obowiązkowe, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

IMA, 15.05.2019