Współpraca

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody

O szkole:
Wspólnotę tworzą ludzie dorośli. Są wśród nich studenci, osoby pracujące, małżeństwa, a także ludzie starsi. Stanowimy Szkołę Ewangelizacji Cyryl i Metody. Decyzją Biskupa bielsko – żywieckiego kanonicznie jesteśmy katolickim stowarzyszeniem. Dekretem biskupim mianowany jest też dla wspólnoty kapłan jako asystent kościelny, a zarazem dyrektor Szkoły Ewangelizacji (zgodnie z zatwierdzonym przez Biskupa statutem). Posiadamy również osobowość cywilno-prawną (wpisanie w KRS jako stowarzyszenie kościelne).

Członkowie i sympatycy Wspólnoty pochodzą z Bielska i innych miejscowości diecezji bielsko- żywieckiej,  katowickiej i krakowskiej. Wspólnota SECiM jest obecna także w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Wspólnota prowadzi różnego rodzaju kursy i rekolekcje w tym autorskie. Głosimy też Jezusa i Jego zbawienie podczas rekolekcji i misji w parafiach.

Nie byłoby również autentycznego głoszenia prawdy o Jezusie, bez studium doktryny wiary i moralności. W tym celu, członkowie Wspólnoty podejmują własną formację (modlitwa uwielbienia, medytacja, studium Pisma Świętego i Tradycji oraz dokumentów Kościoła), jak również formację w małych grupach (domowych), podczas których następuje dzielenie się bogactwem Słowa Bożego i zgłębianie prawd wiary. Tej formacji służą też spotkania członków Wspólnoty i kandydatów, w drugie soboty miesiąca. Wówczas, w bardziej rozbudowanej formie, wielbimy Pana, słuchamy nauczań, konferencji, jak również mamy okazję cieszyć się rozmową przy herbacie i cieście.

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej; dyrektor i wicedyrektor SECiM są członkami Ekipy Krajowej Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA). Wspólnota należy do rodziny SESA, której założycielem i dyrektorem jest pomysłodawca metody pracy: Jose H. Prado Flores z Meksyku.

(https://secim.pl)

Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze "Ignis"

O stowarzyszeniu:
Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze "IGNIS" zostało powołane, aby nieść pomoc dzieciom i młodzieży szczególnie jej potrzebującej, dotkniętej wadami rozwojowymi fizycznymi i umysłowymi, a także przeciwdziałać negatywnym skutkom dokonujących się zmian systemu społeczno-gospodarczego często powodujących, że w różnych środowiskach występują zjawiska, które dotychczas nie miały miejsca. Pauperyzacja części społeczeństwa powoduje narastającą patologię i sytuacje kryzysowe. Ubóstwo i bezrobocie pogłębiają bezradność wielu dorosłych w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. Zwiększa się liczba dzieci biednych, nie mających oparcia w swoich rodzicach, nie mogących zaspokoić ich podstawowych potrzeb a przez to zagrożonych demoralizacją i uzależnieniem od alkoholu czy narkotyków.

(http://www.stowarzyszenieignis.pl/onas.html)

Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Biuro Zarządzania Energią

O biurze: 
Biuro Zarządzania Energią w Bielsku-Białej, to nie anonimowi urzędnicy - to aktywni bielszczanie, specjaliści od DOBREJ ENERGII, którzy w 2011 roku podczas projektu ENGAGE zbudowali trwały most między mieszkańcami a urzędnikami. Tym mostem okazała się dobra energia wszystkich, którzy zaangażowali się w akcję "Bielsko-Biała chroni klimat". Wspólna idea, przybliżenie trudnej tematyki w prosty i zabawowy sposób oraz ukazanie, że mimo różnic, mówimy tym samym językiem - to połączyło mieszkańców miasta.

Co roku włączamy się w organizację i przeprowadzenie Festiwalu Dobrej Energii, podczas którego uczniowie pełnią wolontariat w różnych dziedzinach oraz wykonują „Portrety z dobrą energią” uczniów i mieszkańców Bielska-Białej.

MJ., 17.03.2017